Sélection Coop

ᖁᓕᓪᓗ ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᖁᓕᓪᓗ ᓯᑕᒪᐅᔪᕐᑐᓗ ᑯᐊᐯᑦ

ᑯᐊᐸᒥᑦ ᓇᓪᓕᑳᕆᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᑦᓯᐊᕈᒪᔭᕐᓂᑦ 
Kangiqsualujjuaq Kuujjuaq Tasiujaq Aupaluk Kangirsuk Quaqtaq Kangiqsujuaq Salluit Ivujivik Akulivik Puvirnituq Inukjuak Umiujaq Kuujjuarapik

Bannière nom coop

Kuujjuarapik

Description

ᓯᕿᓂᕐᓯᐹᒍᑦᓱᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᑐᕐᓕᖏᓐᓂᑦ, ᒪᙯᕕᑐᖃᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓓᑦ ᓄᓇᑐᕐᓕᖏᑦᑕ ᑕᕐᕋᓯᐹᖓᓂᑦᓱᓂ, ᑰᑦᔪᐊᕌᐱᒃ (ᑰᒻᒪᕆᒃ ᒥᑭᔪᖅ) ᐊᖏᖃᑎᒋᓐᓂᖃᓕᕐᑎᓗᒍ ᓄᓇᒋᔭᑑᕗᑦ ᑕᒪᒃᑭᓱᓂ ᓄᓇᖃᖅᑳᓯᒪᔫᖃᑎᒋᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᑕᒪᓂ ᒪᕐᕉᑦ ᓄᓇᓕᖕᖑᑎᑕᐅᒪᔫᒃ ᑕᒫᓃᖃᑎᒌᑉᐴᒃ ᑰᔾᔪᐊᕌᐱᒻᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᐊᑉᒫᑰᔅᑐᐃᒥᒻᓗ ᐊᓪᓓᑦ, ᑕᒪᕐᒥᓗ ᓄᓇᓕᒋᒃ ᑲᔪᓯᓂᖃᑦᓯᐊᓱᑎᒃ, ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔨᖁᑎᖃᕐᓱᑎᒃ, ᐃᓄᓕᕆᔨᖁᑎᖃᕐᓱᑎᒃ, ᐃᓄᒡᒍᑎᑦᓴᓕᐅᕐᓂᒥᓪᓗ ᑲᔪᓯᒃᑫᓱᑎᒃ ᐊᑐᓂᑦ.

ᐃᓗᕐᕈᓯᕐᒥᓂᓪᓗ ᑐᖕᖓᕕᖃᒻᒪᕆᑦᓱᑎᒃ ᑕᒪᕐᒥᒃ. ᐃᓚᒌᓴᐅᑉ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᕕᐊᓂ, ᒪᕐᕉᓂᒃ ᑯᐊᐸᖃᓚᐅᕐᓯᒪᔫᒃ ᓄᓇᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᑕᒪᕐᒥᒃ ᐱᒍᔾᔨᔫᓐᓂ ᐃᓚᐅᔪᖁᑎᒥᓂᒃ.

ᑕᒪᕐᒥᓗ ᙯᖁᔭᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ ᐃᓚᒌᓴᕐᒧᑦ ᑐᖕᖓᓂᓕᕐᑎᕆᖃᑕᐅᓚᖓᓗᑎᒃ, ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖃᕐᓯᑦᓱᑎᓪᓗ ᑲᑎᒪᔨᒥᒃ ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᓄᑦ ᐊᑐᓂᑦ.

ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᑭᓯᐊᓂ 1967ᒥ, ᐊᓪᓓᑦ ᑯᐊᐸᖓ ᐃᓄᐃᑦ ᑯᐊᐸᖓᓄᑦ ᑲᑎᖃᑎᖃᕐᓂᖁᖅ ᐊᑕᐅᓯᖕᖑᓱᑎᒃ.

ᐅᓪᓗᒥ ᑯᐊᐸᖓ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᖃᑎᒋᓐᓂᒃ ᑕᒣᓐᓂᑦ ᐃᓚᐅᒃᑫᓯᐊᕐᑐᖅ. ᓯᕗᓪᓕᕕᓂᖃᕋᓗᐊᕈᓂ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓂᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᐳᖅ, ᓇᓪᓕᑐᐃᓐᓇᖏᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᕕᖃᕐᒥᓱᑎᒃ. ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᓄᐊᓪᓚᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᓪᓚᑦ.

ᓱᓕᓱᓕ, ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᑦ ᐃᓂᓪᓓᒋᐊᕐᓂᖁᑦ ᒪᓕᒐᕐᒥᓂᒃ, ᑰᔾᔪᐊᕌᐱᐅᑉ ᑯᐊᐸᖓ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᑯᑦ ᒪᕐᕉᓂᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖃᒍᓐᓇᓯᑎᑦᓱᒍ, ᓄᓇᓕᖁᑎᒌᒃ ᒪᕐᕈᒪᑏᒃ. 

 

 

ᐱᒍᑦᔨᓂᖏᑦ

ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᕐᑎᓯᓂᖅ

ᓂᐅᕕᕐᕕᒃ: 819-929-3266

ᒥᓇᕋᑎᐅᓂᖅ ᐅᕐᓱᐊᓗᓕᕆᓂᖅ 

ᖁᒻᒧᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ ᑕᓚᕖᓴᖅ 

ᓯᓂᒃᑕᕕᒃ ᐱᔪᑦᔨᓂᖅ  

ᓯᓂᒃᑕᕕᒃ: 819-929-3734

ᐊᓯᕙᕐᓂᖅ ᐊᓱᒉᑦᑐᓯᐅᓂᑯᑦ

ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓᓃᑦᑐᓂ ᙯᒥᕐᕈᑎᑦᓯᕕᒃ: 855-657-3319