Asset Publisher Asset Publisher

 • 13 Jun 2017 - Montréal

  ᐊᒡᓚᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᕐᑎᓴᖅ

  offer detail

  ᐃᓂᖃᕐᓗᓂ ᐅᕙᓂ:            ᐊᒡᓚᕕᖕᒥ ᐃᑲᔪᕐᑎᓴᖅ    
  ᐱᓇᓱᒃᕕᖓ°ᓂ ᐅᑯᐊ:        ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᕕᖕᒥ
  ᑲᒪᔨᖃᕐᓗᓂ ᑐᕌᕐᑕᒐᕆᓗᒍ:     ᑲᒪᔨᖕᒪᕆᖕᒥᒃ
  ᐅ°ᓗᖓ :                   ᔫᓐ, 2017

  ᐱᓇᓱᐊᒐᒃᑯᑦ ᐱᔭᒃᓴᖏᑦ

  ᐃᑲᔪᕐᑎᐅᓗᓂ ᑲᒪᔨᖕᒪᕆᖕᒥᒃ ᖃᓄᓕᒫᖅ ᐱᔭᒃᓴᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓕᕐᑐᓂᒡᓗ ᐱᔭᕆᐊᓕᖕᓂᒃ.

  ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᑦ 

  •    ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᐅᓗᓂ ᐊᐅᓚᒍᑕᐅᒋᐊᓕᓕᒫᓂᒃ, ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᒍᓯᐊᓂᒃ ᐊᐅᓚᓚᕿᔪᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᒧᑦ, ᓂᕆᒍᑎᑖᓂᒡᓗ, ᓂᕿᓕᕆᔪᕐᓴᓂᒡᓗ ᑎᑭᓯᒪᔪᖃᓕᕐᐸᑦ, ᑲᒪᒋᔭᐅᖁᔭᖏ°ᓂᓗ ᑲᔪᓯᒃᑫᔨ°ᓚᕇᑦ ᑲᑎᒪᔩ°ᓗ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᑦᓯᐊᒥ ᐃᖏᕐᕋᔪᓂᒃ;
  •    ᐊᐅᓚᒍᑎᒃᓴᖏ°ᓂᒃ ᑲᒪᖃᑦᑕᓗᓂ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᕕᖕᒥᐅᑦ;
  •    ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᐅᓗᓂ ᑲᑎᒪᓂ°ᒪᕆᑦᓴᒥᒃ ᑲᑎᒪᔩ°ᓗ ᑲᑎᒪᓂᑦᓴᖓ°ᓂᒃ;
  •    ᑐᕌᕐᑕᒐᐅᓗᓂ ᐃᓚᒌᓴᐅ°ᓗ, ᑯᐊᐸᑦᑐᓗ ᑎᒥᐅᔪ°ᓗ ᐃᓄᓕᕆᔪᑦ ᐊᑯᕐᖓᓂ;
  •    ᑲᒪᔨᐅᓗᓂ ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᖁᑎᓂᒃ ᑎᑭᑕᐅᑦᔪᓯᐊᓂᒃ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᕕᖕᒥ (ᖃᐅᑕᒫᑦ ᑎᑭᑦᑐᓂᒃ, ᑐᔫᑎᓂᒃ ᐊᐅ°ᓚᑎᒃᓯᒍᑎᓂᒡᓗ ᓱᑲᑦᑐᑰᕐᑎᓯᒍᑎᒃᑯᑦ ᑕᕐᕋᓕᐊᕐᑐᓂᒃ;
  •    ᓯᕙᓂᕐᑕᐅᒍᑎᖏ°ᓂᒃ ᑲᒪᔨᖏᒪᕆᐅᑉ ᑲᒪᖃᑦᑕᓗᓂ ᔭᕆᐊᖃᑐᐊᕈᓂ, ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓗᓂᓗ ᐃᓱᐃᓗᑕᖃᕐᐸᑦ ᖃᖓᑐᐃ°ᓇᑯᑦ;
  •    ᑭᐅᖃᑦᑕᓗᓂ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᓂᒃ ᓯᕙᓂᕐᑐᓂᒃ ᐅᖄᕕᑦᓴᖏ°ᓄᑦ ᓯᕙᓂᕐᑎᖃᑦᑕᓗᒋᑦ;
  •    ᐃᑲᐅᕐᓂᓕᐅᕐᕕᖏ°ᓂᒃ ᐱᓇᓱᒃᑎᒥᑕ ᑲᒪᔩᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᓗᓂ ᑐᓂᒋᐊᖃᕐᓂᐊᓗᒋᑦ ᑲᒪᔨᖕᒪᕆᖕᒧᑦ ᑕᑕᐅ°ᓂᓵᓕᕆᕕᖕᒥᐅᓄ°ᓗ;
  •    ᓂᐅᕕᕆᐊᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᐸᓯᒃᑰᕈᑎᓂᒃ ᓄᓇᒃᑰᔫᑯᑖᒃᑰᕈᑎᒃᓴᓂᒡᓗ ᑕᒃᕿᑕᒫᑦ ᑐᓂᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᓇᓱᒃᑎᓄᑦ;
  •    ᑲᒪᓗᓂᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᑎ°ᓗᒋ°ᓗ ᐊᖏᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒌᓴᐅᑉ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᕕᓂᕐᑎᒍᑦ ᐁᑦᑑᑎᖏᑦ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᐱᓇᓱᒃᕕᓄ°ᓘᓃᑦ;
  •    ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᒋᐊᓕᒃ ᑲᑎᒪᓂᕐᓂᒃ ᓯᕙᓂᐅᑎᒃᑰᑐᓂᒡᓗ ᑲᒪᔨᖕᒪᕆᒃ ᐱᒍᑦᔨᓗᒍ ᑲᔪᓯᒃᑫᔨ°ᓚᕇ°ᓗ;
  •    ᑎᑭᓭᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᐱᑌᕈᑦᑎᓯᒃᑌᓕᓗᓂᓗ ᐊᒡᓚᕕᖓᑕ ᐃᓱᐊᖁᑎᒃᓴᖏ°ᓂᒃ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᕕᐅᑉ;
  •    ᐱᓇᓱᐊᕐᒥᓗᓂ ᐊᓯᒋᖕᒥᔭᖏ°ᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᒍᑎᔪᓂᒃ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᔭᕆᐊᖃᑐᐊᕈᓂ.

  ᐱᒍ°ᓇᕆᐊᖃᑐᐃ°ᓇᒨᕐᑕᖏᑦ ᒪᑯᐊ

  •    ᐃᙯᑦᑑᓗᓂ ᖃ°ᓗᓈᕐᑎᑑᕆᐊᒥ, ᐊᒡᓚᒍ°ᓇᓗᒍ ᐅᖄᒍ°ᓇᓗᒍᓗ.  ᐃᓄᒃᑎᑑᕈ°ᓇᓯᐊᕆᐊᓕᒃ.  ᐅᒥᓕᒃᑎᑑᕈ°ᓇᑐᐊᕈᓂ ᐱᐅᔫᒐᔭᕐᒥᔪᖅ;
  •    ᓱᖏᐅᓯᒪᒍ°ᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᓯᑦᔨᑐᖃᑦᑕᑐᓄᑦ;
  •    ᐊᒥᓱᐃᓕᕆᒍ°ᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᑕᐅᑦᓯᑯᐊᓗᒃ ᐱᒐᓱᐊ°ᒪᕆ°ᓇᑐᓂᒃ ᑲᒪᔪᑦ ᐃᖕᒧᐊᓂ;
  •    ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᑦᓯᐊᒪᕆᐊᓗᒡᓗᓂ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᓯᖓᓂᒃ;
  •    ᖃᐅᔨᒪᔭᖃᑐᐊᕈᓂ ᑯᐊᐸᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᐅᔫᒐᔭᕐᑐᖅ;
  •    ᐅᑭᐅᕐᑐᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᒥᑦᓯᑎᓅᓐᖏᑐᖅ ᐊᑦᔨᓱᖓᓄᑦ ᑌᒣᑦᑐᓕᕆᓕᓂᐅᓗᓂ;
  •    ᑭ°ᓕᖃᑦᓯᐊᕈ°ᓇᑑᒋᐊᓕᒃ, ᐱᑦᓯᐊᓲᒍᓗᓂ, ᐱᓇᓱᐊᓕᓂᐅᓗᓂ, ᒪᑭᑕᑦᓯᐊᕈ°ᓇᓗᓂ ᑐᓐᖓᕕᓕᕐᑐᓯᒪᑦᓯᐊᓗᓂ;
  •    ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᒍ°ᓇᕆᐊᖃᕐᓱᓂ ᒪᑯᓂᖓ Word, Excel, Outlook and PowerPoint.

  ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐅᓇᒻᒥᓱᑦᑐᑦ ᒪᓂᔨᒋᐊᓖᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᑖᕈᒪᐅᑎᒥᓂᒃ ᓲᕕ ᕗᕃᓴᒧᑦ ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᕆᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓃᑦᑐᒧᑦ ᐅᕗᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᐅᑉ ᐊᓪᓚᑕᕐᕕᖓᓄᑦ ᑐᕌᕐᑎᓗᒋᑦ: ressourceshumaines@fcnq.ca.

  PDF

  ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᖁᒍᑦ ᐅᕗᖓ
 • 11 Apr 2017 -

  ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕐᑎᕆᔨ/ᑐᓵᔨᐅᑦᓱᓂᓗ

  offer detail

  ᐱᓇᓱᒐᖅ: ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕐᑎᕆᔨ/ᑐᓵᔨᐅᑦᓱᓂᓗ     
  ᐱᒍᑦᔨᕕᖓᓂ: ᐊᒡᓚᕕᐅᑉ ᐱᒍᑦᔭᕕᖓᑕ
  ᐊᖓᔪᖅᖄᖃᕐᓗᓂ: ᐊᒡᓚᕕ°ᒥ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᒥᒃ
  ᐅ°ᓗᒥ: ᒫᑦᓯ 30, 2017

  ᐅᖃᐅᓯᑭᓈᕐᓗᒍ
  ᑲᒪᔨᖃᕐᓗᓂ ᐊᒡᓚᕕᐅᑉ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᖓᓂᒃ, ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕐᑎᕆᔨ/ᑐᓵᔨᐅᑦᓱᓂᓗ ᑲᒪᒋᔭᖃᓗᐊᓲᖅ ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐋᒃᕿᓱᕐᓱᒋᑦ ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᑦ ᓄᒃᑎᑎᕐᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᓕᐊᕆᓗᒋ°ᓗ ᕆᐊᓖᑦ ᑐᓵᔨᐅ°ᓚᒥᓗ ᑲᑎᒪᔪᓂ.

  ᑐ°ᖓᕕᐅᓗᐊᕐᑐᑦ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕆᐊᓕᖏ°ᓄᑦ
  •    ᐃᓄᒃᑎᑑᓕᕆᓗᓂ ᑕ°ᒪᓯᒪᔪᕐᓯᐅᓗᓂᓗ ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᒡᓚᑕᐅᔪᓂᒃ, ᑐᓴᒐᑦᓂᒃ, ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᓂᒃ ᑐᑭᑖᕈᑎᓂᒡᓗ, ᐱᓇᓱᒐᑦᓭᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑎᖏ°ᓂᒃ ᐊᓯᖏ°ᓗ ᖃ°ᓗᓈᕐᑎᑑᑐᒥᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᑐᓕᐊᕆᓗᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᕐᑐᑦ ᖃ°ᓗᓈᕐᑎᑑᕐᑎᒥᓗᒋ;
  •    ᑲᒪᖃᑦᑕᓗᓂ ᑲᑎᕐᓱᐃᕕᖓᓂᒃ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓚᒌᓴᐅᑉ;
  •    ᑐᓵᔨᒋᔭᐅᖃᑦᑕᓗᓂ ᑲᑎᒪᔪᓂ ᑲᔪᓯᒃᑫᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᖓᓂ, ᐃᓚᒌᓴᐅ°ᓗ ᑯᐊᐸᒃᑯᓗ ᑲᑎᒪᔨᖏ°ᓄᑦ ᐊᓯᖏ°ᓂᓗ ᑲᑎᒪᓂᐅᔪᓂ ᑐᓵᔨᑕᖃᕆᐊᓕ°ᓂ;
  •    ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᓗᓂ ᐊᒡᓚᕕᐅᑉ ᐊᑕᐅᑦᓯᑰᕐᑎᓯᔨᖓᓂᒃ ᐊᒡᓚᖁᑎᓕᕆᐅᑎᖏ°ᓂᒃ ᓴᓂᕐᕙᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᐅᑎᖏ°ᓂᓗ ᐊᒡᓚᖁᑎᓕᒫᖏ°ᓂᒃ ᐊᒡᓚᕕᐅᑦᔪᓯᐊᓂᒃ, ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑎᓂᒃ, ᑲᑎᒪᐅᑎᕕᓂᕐᓂᒃ ᑐᑭᑖᕈᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏ°ᓂᓗ ᐊᒡᓚᖁᑎᓂᒃ;
  •    ᐊᓯᖏ°ᓂᓗ ᐱᖁᔭᐅᒍᑎᒥᓂᒃ ᑲᒪᔨᒥᓄᑦ.

  ᐱᒍ°ᓇᕆᐊᓕᖏᑦ
  •    ᒥᑦᓯᑎᓅ°ᖏᑐᖅ ᐅᑭᐅᓂᒃ ᐱᖓᓱᓂᒃ ᑲᔪᓯᔪᒥᒃ ᑐᓵᔨᐅᖃᑦᑕᓯᒪᒋᐊᓕᒃ;
  •    ᖃᐅᔨᒪᒋᐊᓕᒃ ᐁᐯ ᒥᒃ ᓇᕿᑦᑕᕆᐊᒥ°ᓗ ;
  •    ᐃᙯᑦᑑᓗᓂ ᖃ°ᓗᓈᕐᑎᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐ°ᓗ - ᐅᖄᒋᐊᒥᒃ ᐊᒡᓚᒋᐊᒥᒡᓗ;
  •    ᑭ°ᓕᖃᑦᓯᐊᒪᕆᐊᓗᒍ°ᓇᓗᓂ, ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᓯᐊᓗᓂ, ᐱᑦᓯᐊᑑᓗᓂ, ᑐᑭᒧᐊᑦᓯᐊᓗᓂ ᐱᐅᓯᖓ;
  •    ᐊᐅ°ᓚᑲᑦᑕᕈ°ᓇᕆᐊᓕᒃ;ᖃᐅᔨᒪᓗᓂ ᒪᑯᓂᖓ ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᐅᑎᓂᒃ Word, Excel, Outlook ᓱᓕᓗ PowerPoint.

  ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᑐᓂᔨᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᒪᐅᑎᒥᓂᒃ ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᓇᕐᓂᓗᒍ ᑕᑲ°ᓇ ᑐᕌᕈᑎᖓ.

  PDF

  ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᖁᒍᑦ ᐅᕗᖓ
 • 29 Mar 2017 -

  ᐊᖁᕐᑎᒥᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎ

  offer detail

  ᐱᓇᓱᒐᖅ:  ᐊᖁᕐᑎᒥᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎ
  ᐱᒍᑦᔨᕕᖓᓂ:  ᓄᓇᓕᒻᒥ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂ ᑲᒪᔨᖓ
  ᐊᖓᔪᖅᖄᖃᕐᓗᓂ:   ᐅᕐᓱᐊᓗᓕᕆᔩᑦ ᓈᔅᑭᓄᒃ Pétroles Naskinnuk SEC (PNSEC)
  ᐅ°ᓗᒥ:   27 ᒫᑦᔨ 2017

  ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᒋᓪᓚᕆᒋᐊᓕᖏᑦ:
  •    ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᓯᓯᐊᕈᓐᓇᕆᐊᓕᒃ;
  •    ᓯᑯᑦᓴᔭᕐᓂᑦ ᐱᔭᕇᒍᓐᓇᓯᐊᕆᐊᓕᒃ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᒪᓕᑦᓯᐊᓗᒍ; 
  •    ᓯᑦᒧᑦᒥᑦ (SIMDUT) ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᕐᑕᐅᒋᐊᓕᒃ.

  ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᖏᑦ:

  •    ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᒥᓇᕋᐃᔨᒥᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᑦ ᓯᐊᕗᕕᐊᓪ ᓄᓇᖓᓂ.
  •    ᐊᑦᑕᓇᐃᓕᒍᑎᓂᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᓗᓂ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᒃ ᒥᓇᕋᐃᓕᕈᓂ (ᐆᑦᑐᑎᒋᓗᒍ ᐊᖁᕐᑎᒥᑦ ᒥᓇᕋᐃᔨᒥᑦ ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᑭᖑᑉᐱᐊᑐᕐᑐᒥᑦ ᐊᑦᓴᓗᐊᑉ ᐊᑦᓱᖏᒍᑎᖏᓐᓄᑦ)
  •    ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᐊᖁᑦᑎᒥᑦ ᓱᓇᓕᒫᓂᑦ ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᖏᓐᓂᑦ ᐱᓇᓱᒍᑎᓂᑦ, ᓂᐅᕕᕐᓂᐊᑑᑉ ᒥᓇᕐᑕᐅᕕᖓᓄᑦ.
  •    ᓯᑯᑦᓴᔭᕐᓂᑦ ᐱᔭᕇᑦᓯᐊᓗᓂ ᒥᓇᕐᑕᐅᒍᑎᓂᑦ ᐊᑦᑕᓇᕐᑐᐃᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒍᑎᖏᓐᓂᓗ (ᒥᓇᕐᑕᐅᒍᑏᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᐃᑦ, ᐱᓇᓱᐊᓃᑦ ᐃᑲᐅᕐᓂᖏᑦ ᐊᓯᖏᓪᓗ).
  •    ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᕈᓐᓇᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᓯᑎᐅᓗᓂᓗ. ᐱᓇᓱᕝᕕᒋᒋᖃᓕᒥᓂ ᒪᓕᓪᓚᕆᒋᐊᓕᒃ.


  ᐱᓇᓱᒐᖏᑦ:

  •    ᐃᑲᔪᕐᓗᓂ ᐊᖁᕐᑎᒥᑦ ᐱᓇᓱᒐᒋᒋᐊᓕᓕᒫᖏᓐᓂᑦ (ᒥᓇᓚᐅᕋᓂ, ᒥᓇᓕᕈᓂ, ᒥᓇᕇᒍᓂ).
  •    ᑕᑕᕐᓴᐃᓯᐊᕐᓗᓂ ᒥᓇᕈᑎᓂᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᕐᓂᑦ ᑐᑭᓯᓐᓇᓯᐊᕐᑐᓂᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᑐᓂᑦ.
  •    ᐱᔭᕇᑦᓯᐊᓗᓂ ᓯᑯᑦᓴᔭᕐᓂ ᒥᓇᕐᑕᐅᒍᑎᐅᔪᓂᑦ. ᓱᕐᖁᐃᓯᐊᕐᓗᓂ ᖃᓄᐃᓗᐊᑐᒥᑦ ᐱᒋᐊᖁᑎᖃᕐᒪᖔᒻᒥ ᐱᔭᐱᒐᐅᒐᒍᓐᓇᓗᓂ ᓱᒃᑲᐃᓕᒋᐊᒐᐅᒐᕐᓗᓂ. ᓱᕐᑯᐃᓯᑦᓯᐊᕆᕈᓐᓇᓗᓂ ᓈᒻᒪᓈᕐᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ.
  •    ᐱᓇᓱᒌᒍᓂ, ᐊᓪᓚᓯᐊᕐᓗᓂ ᐊᒥᐊᒃᑯᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᓇᓱᓯᔪᖃᕐᒥᐸᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᑦᓯᐊᓚᖓᒻᒪᑕ ᒥᓇᕐᑕᐅᒍᑏᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᐃᑦ. ᓄᑖᖅ ᓯᑯᑦᓴᔭᖅ ᓄᓇᒃᑯᔫᒧᑦ ᕿᒪᓪᓗᒍ.
  •    ᐅᑎᕐᑎᓯᐊᕐᓗᒋᑦ ᓯᑯᑦᓴᔭᐃᑦ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᑦᓯᐊᓗᑎᒃ ᒥᓇᕋᕐᑎᒧᑦ.

  ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᒪᔪᓄᑦ ᑐᓂᔨᒋᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᒪᐅᑎᒥᓂᒃ ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᓇᕐᓂᓗᒍ ᑕᑲ°ᓇ ᑐᕌᕈᑎᖓ.

  PDF

  ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᖁᒍᑦ ᐅᕗᖓ
 • 10 Mar 2017 -

  ᓴᓇᔨᒧᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᓴᖅ

  offer detail

  ᐹᑦᓚᔮᑦ ᐅᓯᑲᑦᑕᐅᑎᖏᑦ ᑎᒥ°ᖑᑎᓯᒪᔪᖅ
  ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖅ ᒪᓂᒪᔭᖅ – ᓴᓇᔨᒧᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᓴᖅ


  ᐅᓯᑲᑦᑕᐅᑏᑦ ᐹᑦᓚᔮᑦ ᑎᒥ°ᖑᑎᓯᒪᔪᖅ ᑎᒥᐊᕈᖁᑎᒋᕙᐅᒃ ᐃᓚᒌᓴᐅᑉ (FCNQ). ᐃᓚᒌᓴᖅ ᓇᖕᒥᓂᐅᕗᖅ ᑕ°ᓕᒪᐅᔪᕐᑐᓗ ᓯᑕᒪ°ᓗᓄᑦ ᑯᐊᐸᓄᑦ ᐃᓚᒌᓴᕐᑐᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖓ°ᓂ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᓗ ᐅᖓᕙᒥᓗ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᑯᐯᑉ, - ᓄᓇᕕᐅᓂᕋᕐᑕᐅᒥᑦᓱᓂ, ᐊᑦᓯᕌᕐᑕᐅᒍᑎᒋᓕᕐᑕᖓ ᑖᕙᑦᓱᒪ. ᐃᓚᒌᓴᖅ ᓇᑉᐸᑕᕕᓂᐅᕗᖅ 1967 ᒥ ᐱᒍ°ᓇᓯᐊᕐᓂᓴᐅᖁᑦᓱᒋᑦ ᓱᑲᑦᑐᑲ°ᓚᒥᒃ ᐊᖏᓕᕙ°ᓕᐊᓂᖓ ᑯᐊᐸ°ᓂᐅᑉ ᐱᒍᑦᔨᓂᕐᓗ ᑎᑭᐅᓯᒪᓂᐊᕐᒪᑕ ᓯᕗᓂᕆᔪᒪᔭᕐᒥᓄᑦ ᐱᕙ°ᓕᐊᓂᖓᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᕿᒪᕉᑎᔭᐅᔪᖃᕈ°ᓀᓗᓂ.

  ᑐᕌᕐᑕᖓᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑯᐊᐯᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᖃᑎᒌᒡᕕᒋᓗᒍ ᓄᓇᓕᑎᒍᑦ ᓂᐱᖃᕐᕕᒋᓗᒍᓗ ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕈᑎᒥᖕᓂᒃ. ᑌᒣᖕᒪᑦ ᑯᐊᐸᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᒍᓗᑐᐃ°ᓇᐅᔭᖏᑦᑐᖅ, ᑕᑯᒃᓴᐅᕗᕐᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᖏᑦ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᒍ°ᓇᖃᑦᑕᑐᑦ ᐊᑦᔨᒌ°ᖏᑐᑦ ᒪᑯᐊ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ, ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᕐᓂᐊᕖᑦ, ᑕᑯ°ᓇᕈᑎᓕᕆᓃᑦ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓂᒃ ᐃᓕᓭᖃᑦᑕᓃᑦ, ᑕᖕᒪᓯᒪᔪᕐᓂᐊᕈᑦᔨᓃᑦ, ᓯᓂᒃᑕᕕᖁᑎᖃᕐᓃᑦ, ᐊᕐᕕᑕᐅᑎᓕᕆᕕᒃ, ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᐊᓗᐃ°ᓗ ᒥᓇᕋᕐᓃᓗ ᐅᕐᓱᐊᓗᖕᒥᒃ, ᓴᓇᔨᒍᑦᔨᓃᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᓂᐅᕐᕈᓭᓃ°ᓗ ᐃᓄᓕᕐᑕᓂᒃ.

  ᐱᔭᑦᓴᖏᑦ:
  ᐱᓇᓱᒃᑎ ᐱᔭᑦᓴᓕᒃ ᑲᔪᓯᑎᒃᓯᓂᕐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᒐᑦᓴᒥᒃ ᐅᓗᕆᐊᓇ°ᖏᑐᒃᑯᑦ.
  •    ᐊᓯᑦᔩᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᐊᓴᓗᐊᓂᒃ ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᒡᓗ ᑲᓕᒐᕐᓂᓗ;
  •    ᖄᕐᓯᒪᔪᓕᕆᓗᓂ;
  •    ᓴᓗᒪᑎᒃᓯᒋᐊᓕᒃ ᓄᓇᒃᑰᔫᕐᓂᐊᕕᖕᒥᒃ ᐱᐅᒃᑯᑎᓂᒡᓗ.    

  ᐱᓇᓱᒃᑎ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕆᐊᓕᒃ ᓄᓇᒃᑰᔪᓂᒃ ᓴᓇᔨᒥᒃ ᐃᒫᒃ:
  •    ᐱᐅᑦᑐᐊᑫᓂᕐᓂᒃ ᓱᒃᑯᑲᑦᑕᖁᓇᒋᑦ;
  •    ᓄᖅᖃᑕᐅᑏ ᐸᓓᕐᑕᐅᑎᖏ°ᓂᓗ ᐋᖅᕿᓱᐃᖃᑦᑕᓗᓂ;
  •    ᐊᐅᓚᐅᑎᓂᒃ ᐲᕐᓯᒍ°ᓇᓗᓂ ᐃᓕᓕᕐᒥᓗᒋ°ᓗ, ᐃᖏᕐᕋᓯᒋᐊᕈᑎᓂᒃ, ᐊᔨᒌ°ᖏᑑᑎᓂᒃ, ᐊᓯᖏ°ᓂᓗ.;
  •    ᐋᖅᕿᓱᐃᓗᓂ ᐃᑯᒪᐅᑎᓂᒃ ᐊᓄᕆᐅᑎᓂᒡᓗ;
  •    ᐱᔭᒃᓴᐅᒥᔪᓂᒡᓗ ᐱᖁᔭᐅᒍᑎᒥᓂᒃ.

  ᐱᒍ°ᓇᕆᐊᓕᖏᑦ ᑭ°ᖒᒪᓇᕐᑐᑦ:
  •    ᐃᓕᓵᕐᓚᐅᒌᕐᓯᒪᐅᑎᒃ (ᐊᑐᕐᓇᑑᒐᔭᕐᑐᖅ);
  •    ᐊᑐᕐᑐᒥᒃ ᐊᖁᒍ°ᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᐳᕐᑐᓂᖓ ᑕ°ᓕᒪᒥᒃ;
  •    ᓂᑭᑦᓱᐃᑑᒋᐊᓕᒃ, ᑕᑎᒋᓇᕐᑑᓗᓂ ᐱᒐᓱᐊᒃᑭᓂᐅᓗᓂ ᑎᓕᐅᒐᑐᐃ°ᓇᐅᒍ°ᓀᓗᓂ;
  •    ᐅᖃᕈ°ᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᒡᓚᒍ°ᓇᓗᒋᒡᓗ ᑕᒪᒃᑭᓗᒋᒃ ᓇ°ᓕᖏᒃ ᐅᑯᐊ: ᐃᓄᒃᑎᑑᕈ°ᓇᓗᓂ ᑌᒪ ᐁᑉᐸᖃᕐᑎᓗᒍ, ᐅᒥᓕᒃᑎᑑᕈ°ᓇᓂᕐᒥᒃ ᖃ°ᓗᓈᕐᑎᑐ°ᓘᓃᑦ;
  •    ᐱᓇᓱᐊᖃᑕᐅᒍ°ᓇᕆᐊᓕᒃ ᐅᐊᕈᑕᐅᒍ°ᓇᓗᓂ.

  ᐱᓇᓱᐊᒐᐅᑉ ᐃᑲᐅᕐᓂᖏᑦ: ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᐱᓇᓱ°ᓇᓯᐅᕐᓂᖏᑦ ᒪᕐᕈᑐᖃᑦᑕᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᖕᓂᒃ ᑭᖑᓂᐊᒍᑦ ᕿᑲᓚᖓ°ᒥᓗᓂ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᖕᓂ; ᐃᑲᐅᕐᓂᖃᕐᓗᓂ 11 ᓂᒃ ᖃᐅᑕᒫᑦ. ᐱᓇᓱᒃᑎ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᕐᑐᓗᓂ ᒪᕐᕉᓂᒃ ᕿᑲᓚᖓᓗᓂ ᑭᖑᕐᖓᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓰᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᓂᒃ.

  ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᓇᔪᕐᑕᖓ: ᐅᓯᑲᑦᑕᐅᑏᑦ ᐹᑦᓚᔮᑦ ᑎᒥ°ᖑᑎᓯᒪᔪᖅ. ᐅᕙᓂ Expo ᐅᔭᕋ°ᓂᐊᕕᖕᒥ, ᐅᑯᓇᓂ Canadian Royaltiesᑯᓂ ᑎᒥ°ᖑᑎᓯᒪᔪᖅ ᓴ°ᓗᐃᑦ ᐁᑉᐸᖏ°ᓂ, ᓄᓇᕕᖕᒥ.

  ᑮᓇᐅᑦᔭᓵᖏᑦ: ᑮᓇᐅᑦᔭᓯᐊᕐᓇᑐᖅ ᐃᓚᖃᕐᒥᑎ°ᓗᒍ 100.00$ᓂᒃ ᐊᐅ°ᓚᓯᒪ°ᓂᐅᑎᒥᒃ ᐊᐅ°ᓚᓯᒪᓂᑕᒫᑦ ᐃᓚᖃᕐᒥᓱᓂ 4% ᒧᑦ ᕿᑲᕈᑎᒃᓴᖏᑦ ᐃᓛᕐᑐᑐᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓗᓂ ᕿᑲᕐᓇᓯᐅᓕᕈᓂ.

  ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕐᑐᓄᑦ ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᒪᐅᑎᒥᖕᓂᒃ ᑐᔪᐃᒐᔭᕐᑐᑦ ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᓂᒃ Danielle Archambault ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᐅᕗᖓ ressourceshumaines@fcnq.ca  ᓯᕙᓂᕐᓗᒍᓘ°ᓃᑦ ᐅᕗᖓ 1 (800) 363-7610.

  PDF

  ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᖁᒍᑦ ᐅᕗᖓ
 • 08 Mar 2017 -

  ᓄᓇᒃᑰᔫᓕᐅᕐᑎ

  offer detail

  ᐱᓇᓱᒐᖅ:      ᓄᓇᒃᑰᔫᓕᐅᕐᑎ – ᐃᓚᑦᓴᓕᕆᔨ ᓴᓇᒍᑦᔨᔨ
  ᐱᒍᑦᔨᕕᖓᓂ      ᓂᐅᕕᕐᕕᓂᐊᑏᑦ
  ᐊᖓᔪᖅᖄᖃᕐᓗᓂ:      ᑲᒪᔨᐅᑉ ᑐᖓᓕᖓᓂ ᐃᓚᑦᓴᓕᕆᔨᒥᒃ ᐱᒍᑦᔨᔪᓂ
  ᐅ°ᓗᒥ:      ᒫᑦᓯ 2017

   

  ᓄᓇᒃᑰᔫᓕᐅᕐᑎᐅᔪᓯ! ᐆᒋᐊᕐᑐᓴᐅᔮᓕᖅᑭᓰ?

  ᐱᓇᓱᒋᐊᕐᑐᓕᕆᑦ ᐊᖏᓂᕐᐹᒧᑦ ᑲᕙᒪᒃᑰᓇᓂ ᐱᓇᓱᒃᕕᒧᑦ ᓄᓇᕕᖕᒥ ᑕᕐᕋᒧᑦ.  ᓯᕗᓂᖃᕋᑦᑕ ᐱᑦᓯᐊᒥᒃ ᕿᑲᑐᐃ°ᓇᓇ°ᖏᑐᒥᒃ ᐱᕙ°ᓕᓇᕐᑐᒪᕆᐅᑦᓱᓂ ᐱᓇᓱᒃᕕᒋᒋᐊᖓ.  ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕐᑐᖅ ᒪᓂᒪᑦᓯᐊᓗᓂ ᐱᒐᓱᐊᒃᑭᓂᐅᓗᓂᓗ ᑎᓕᐅᒐᑐᐃ°ᓇᐅᒍ°ᓀᓗᓂ. ᐃᓕᒐᓱᐊᕐᑐᖅ ᐱᔭᑦᓴᖃᖃᑦᑕᕋᔭᕐᑐᖅ ᐊᑦᔨᒌᑦᔭᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᕕᒋᓗᒍᓗ ᓴᓇᕕᒃ ᓴᓇᒍᑦᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᑦ ᐊᖑᒪᓗᒋᑦᑕᐅᖅ ᑭ°ᖒᒪᔭᖏᑦ.


  ᓱᓇᓕᕆᔨᐅᖕᒪᖔᑦᑕ?

  ᐃᓚᒌᓴᕈᓇ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᖅ ᑕ°ᓕᒪᐅᔪᕐᑐᓗ ᓯᑕᒪ°ᓗ ᓄᑦ ᑯᐊᐸᓄᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᖏ°ᓂ ᑕᕐᕋᒥ, - ᓄᓇᕕᒃ, ᑌᒫᒃ ᐊᑦᓯᕌᕐᑕᐅᓕᕐᑐᖅ.  ᐃᓚᒌᓴᖅ ᓇᑉᐸᑕᕕᓂᖅ 1967ᒥ ᐱᒍ°ᓇᓂᖃᕐᓂᓴᐅᖁᑦᓱᒍ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᐊᖏᓕᕙ°ᓕᐊᓕᕐᒪᑦ ᑯᐊᐸ°ᓂᖅ ᐱᒍᑦᔭᐅᓯᐊᕐᓂᓴᐅᓂᐊᕐᒪᑕᓗ.  ᑐᕌᕐᑕᕆᓗᐊᕐᑕᖓᑦ ᐊᑐᓂᑦ ᑯᐊᐯᑦ ᓄᓇᓕᒃ ᐊᑕᐅᓯᐅᓕᖓᓂᕐᓴᐅᖁᑦᓱᒍ ᓂᐱᖃᕐᕕᐅᓗᓂᓗ ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕈᑕᐅᔪᓄᑦ.  ᑌᒣᖕᒪᑦ ᑯᐊᐸᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᒍᓗᑐᐃ°ᓇᐅᔭᖏ°ᓚᖅ, ᑕᑯᒃᓴᐅᔪᕐᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᖏᑦᑕ ᐃᖏᕐᕋᓯᐊᕐᓂᖏᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᕐᓂᑯᑦ ᐃᓚᑦᓴᑖᕐᕕᐅᒍ°ᓇᑐᒥᒃ ᐱᒍᑦᔭᐅᓂᕐᓂᓗ ᐊᒡᓚᓯᒪᔪᕐᓂᐊᕕᓕᕆᓂᕐᓂᓗ, ᑕᑯ°ᓇᕈᑎᓕᕆᓂᕐᓂᒃ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᓂᒃ ᐃᓕᓭᖃᑦᑕᑐᑦ, ᑕᖕᒪᓯᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᓂᒃ, ᑐᔪᕐᒥᐅᕕᓕᕆᔪᑦ, ᐊᕐᕕᑕᐅᑎᓕᕆᕕᓕᒃ, ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᐊᓗᖃᕐᓱᑎᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᖕᓂᐊᓱᑎᒡᓗ ᒥᓇᖃᕐᓱᑎᒃ, ᓴᓇᔨᖁᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᓂᐅᕐᕈᓭᓂᕐᒥᓗ ᐃᓄᓕᕐᑕᓂᒃ ᓴᓇᐅᒐᕐᓂᒃ.


  ᐅᖃᐅᓯᑭᓈᕐᓗᒍ

  ᓴᓇᔨ ᓄᓇᒃᑰᔫᓕᐅᕐᑎ ᑲᒪᒐᔭᕐᑐᖅ ᓄᓇᒃᑰᔫᓕᐅᕐᑎᐅᓗᓂ ᓴᓇᒍᑦᔨᓗᓂ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓂᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᒥᓗᓂ ᓄᓇᒃᑰᔫᓕᐅᕐᕕᒥᒃ ᐃᓚᑦᓴᓂᒡᓗ, ᑎᑭᓭᖃᑦᑕᓗᓂᓗ ᐃᓚᑦᓴᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᓂᒡᓗ.

  ᑐ°ᖓᕕᐅᓗᐊᕐᑐᑦ ᑲᒪᒋᖃᑦᑕᕆᐊᓕᖏ°ᓄᑦ

  -ᓴᓇᖃᑦᓴᓗᓂ ᐃᖏᕐᕋᒍ°ᓇᓰᑦᓯᐊᓗᓂ ᓯᖁᑦᑎᓚᐅᕐᑎᓇᒋ°ᓗ ᐱᒪᖃᑦᑕᓗᒋᑦ ᓱᒃᑯᑲᑦᑕᖁᓇᒋᑦ;
  -ᖃᐅᔨᓴᖃᑦᑕᓗᓂ ᓴᓇᒍᑦᔭᐅᒍᒪᐅᑎᓕᒫᓂᒃ ᐱᒍᑦᔭᐅᒋᐊᓕᖕᓂᒃ;
  -ᐅ°ᓗᒥᓯᐅᑎᐅᓂᕐᐹᒍᓕᕐᑐᓂᒃ ᓴᓇᕐᕈᑎᖃᕐᓗᓂ ᓴᓇᒋᐊᓕᓕᒫᓄᑦ, ᐃᓚᑦᓴᓄᑦ ᓴᓇᕐᕈᑎᑦᓴᓄᒡᓗ;
  -ᐱᓇᓲᑎᓂᒃ ᐱᐅᒃᑯᑎᓂᒃ ᓯᖁᑦᑎᓂᐅᑎᒃᓯᑌᓕᓗᓂ ᐊᑐᕐᑕᐅᖁᔭᐅᔪᓄᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᓂᐊᕐᒪᑕ ᑯᐯᒃᒥ ᐃᖏᕐᕋᐅᑎᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ ᑲᑉᐲᑯᑕᓕᐊᕆᓯᒪᔭᖏ°ᓄᑦ ᒪᓕᒐᕐᓄᑦ;
  -ᓄᓇᒃᑰᔫᓕᐅᕐᕕᒥᒃ ᓴᓗᒪᒃᑫᖏ°ᓇᕆᐊᓕᒃ ᐊᑐᕋᑦᓴᐅᖏ°ᓇᑎᒡᓗᒍ ᓴᓗᒪᑎᒃᓯᓂᒃᑯᑦ, ᐃᓂ°ᓚᖓᑎᒃᓯᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᖃᑕᕆᐊᓕᖕᓂᒃ ᐱᐅᓕᐊᖃᑦᑕᕈ°ᓀᓗᓂ ᓴᓇᕐᕈᑎᕕᓂᕐᓂᓗ ᓯᖁᑦᑎᓂᕐᓂᓗ;
  -ᐊᖑ°ᒪᑎᒋᐊᖃᑦᑕᓗᓂ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᑕ ᐊᒃᑐᐊᔭᖏ°ᓄᑦ ᖃᐅᔨᒪᐅᓯᕐᓂᒃ ᐃᓕᓴᖃᑕᐅᖃᑦᑕᓂᕐᒥᒍᑦ ᐃᓕᓴᕐᑕᐅᔪᖃᓕᕐᐸᑦ, ᐊᑐᐊᕐᓯᓯᒪᖃᑦᑕᓗᓂᓗ ᐊᑐᐊᒐᓕᐊᓂᒃ ᓴᓇᔨᓄᑦ ᑕᑯᔭᒃᓴᓂᒃ ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᓗ ᐃᓕᓭᓕᕐᐸᑕ ᐃᓚᐅᖃᑦᑕᓗᓂ;
  -ᑕᕐᕋᒦᖃᑦᑕᓗᓂ ᐊᑯᓃᖃᑦᑕᓗᓂ ᑖᕙᓂ;
  -ᑲᒪᖃᑦᑕᒥᓗᓂ ᐊᓯᖏ°ᓂᒃ ᐊᒃᑐᐊᔪᓂᒃ ᐱᔭᒃᓴᒥᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓂᒧᑦ ᑲᒪᔨᒥᖕᓂᒃ, ᑯᐊᐸᓂᒃ ᐊᓯᒋᖕᒥᔭᖏ°ᓂᓗ.

  ᐱᒍ°ᓇᕆᐊᓕᖏᑦ

  -ᐱᐅᒐᔭᕐᑐᖅ DEC ᖃᕈᓂ ᐃᒣᑦᑐᒥᒡᓘᓃᑦ DEP ᒥᒃ ᑭᓯᒥᓗ ᐃᓕᓵᕐᓚᐅᒍᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᐱᔭᕇᕈᑎᕕᓂᕐᒥᒃ ᐊᑦᔨᖓᓄᒡᓘᓃᑦ ᐊᑐᕐᓯᒪᓗᓂ;
  -ᐱᒍ°ᓇᐅᑎᖃᕆᐊᓕᒃ ᓴᓇᔨᐅᒍᑎᒥᒃ (licence CPA);
  -ᐱᒍ°ᓇᐅᑎᖃᕈᓂ SAAQ ᑯᓂᓂᑕᕐᒥᒃ ᐱᐅᔫᒐᔭᕐᑐᖅ;
  -ᐃᙯᑦᑑᒋᐊᓕᒃ ᐅᒥᓕᒃᑎᑐᑦ ᖃ°ᓗᓈᕐᑎᓗ°ᓗ (ᐅᖄᒍ°ᓇᓗᒋᒃ ᐊᒡᓚᒍ°ᓇᓗᒋᒡᓗ) ᐱᒍ°ᓇᕆᐊᓕᖏᒃ;
  -ᖃᕆᑕᐅᔭᓕᕆᒋᐊᕐᓂᐅᒋᐊᓕᒃ ᐅᑯᓂᖓ Word, Excel, Outlook;
  -ᐊᖁᒍ°ᓇᐅᑎᖃᕐᓗᓂ ᐊᑐᕈ°ᓇᑐᒥᒃ ᐳᕐᑐᓂᖓ 5ᒥᒃ;
  -ᐃᖕᒥᓂᕿᒋᐅᕐᓂᐅᒋᐊᓕᒃ ᓱᖏᐅᓯᒪᒍ°ᓇᓗᓂᓗ ᖃᓄᑐᐃ°ᓇᖅ.

  ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕐᑐᑦ ᐃᓕᒍᒪᐅᑎᒥᖕᓂᒃ ᑐᓂᔨᒋᐊᖃᕐᐳᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ ᐅᓇ: ressourceshumaines@fcnq.ca   ᒫᑦᓯ 20, 2017.

  PDF

  ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᕕᐅᒍᓐᓇᖁᒍᑦ ᐅᕗᖓ

Web Content Display Web Content Display

ᓇᓪᓕᐊᓂᒃ ᒪᓂᒪᑎᑕᐅᔪᒥᑦ ᐱᔪᓐᓇᑕᑎᑦ ᓇᓪᓕᖁᕐbsᖏᒃᑲᓗᐊᕐᐸᑕ, ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐱᔪᒥᓇᕐᓴᒍᑏᑦ ᐊᐅᓚᑎᑦᑌᓕᓇᒍ ᓯᓚᑎᒧᑦ ᐅᓇᓂᒋᐊᖅ