Achats Texte

ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᒃ ᑎᑭᓭᕕᒃ

ᖁᒻᒧᔪᐃᑦ ᐲᓰᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑑᔮᕐᐸᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ ᒫᓪᓇ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᓲᖑᓕᕐᖁᒍᑦ ᖄᓐᑕᓂᒃ (ᓯᑕᒪᓕᓐᓂᒃ) ᓄᑖᑦᓴᔭᐅᓂᕐᐹᓂᒃ ᐊᓪᓛᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᓂᒃ ᐱᖕᖑᐊᕈᑎᑕᓕᓐᓂᒃ ᓱᓇᓕᑦᒫᑦᓯᐊᓂᒃ.

30,000 ᐅᖓᑖᓂ ᑎᑭᓴᕐᑕᐅᕙᓕᕐᑐᑦ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.

ᑕᒪᓐᓇᑕᒐ ᐱᔭᕆᐊᑐᔪᑎᓪᓗᒍ ᐊᓂᒎᑎᒋᐊᖃᓱᕗᑦ ᐊᖑᒪᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓱᑕ ᓂᐅᕕᕐᕕᓕᒫᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ.

ᐊᓪᓛᑦ, ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓕᒫᑦᓯᐊᕆᓲᖏᑦ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᑎᑭᓵᕆᔭᐅᕐᖄᕆᐊᖃᓲᒍᒻᒪᑕ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕐᕕᓂᑦ. ᑕᑯᓂᐊᕋᓕᕋᒥᒃ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕐᕖᑦ ᐱᖁᑎᒥᓂᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓕᕐᒪᑕ (ᓄᓇᒥ ᓇᓪᓕᐊᓂ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ), ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕐᑎᖁᑎᕗᑦ ᑕᕝᕙᓂ ᐊᓪᓚᕕᒻᒥ ᐱᐅᓂᕐᐹᓴᔭᐅᒐᓱᐊᕐᑐᓂᒃ ᓇᓕᑭᓐᓂᐸᐅᒐᓱᐊᕐᒥᓗᑎᒃ ᕿᓂᕆᐊᖃᓲᑦ ᑯᐊᐯᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕆᒐᔭᕐᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᑌᑦᓱᒪᓂᒋᐊᕐᓕ, ᓇᔪᕐᑕᑎᓐᓂᒃ ᓄᓇᒥᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕐᑎᓂᒃ ᕿᓂᕆᐊᕐᐸᓚᐅᕋᓗᐊᕐᓱᑕ, ᑭᓯᐊᓂ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕐᕕᓂᒃ ᐅᓇᒻᒥᓱᓐᓂᓴᐅᓲᖑᕋᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓂᐅᕕᕋᔭᕐᑐᑦ ᐱᔪᒪᔭᖏᑦ ᐊᓯᑦᔨᑐᕋᕐᑐᐹᓘᖃᑦᑕᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕐᑎᕗᑦ ᓭᓇᒧᑦ ᐊᓪᓛᑦ ᑎᑭᑉᐸᓕᕐᑐ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᕆᐊᕐᓱᑎᒃ.

ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᑉᐸᓕᕐᑐᑦ 20,000-ᒥᑦ 30,000-ᒧᑦ ᓄᑖᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᓇᕝᕚᑕᐅᕋᓕᕐᐸᑐᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᑯᐊᐸᓄᑦ ᑖᒃᑯᓭᓐᓇᑲᓪᓛᓗᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖁᒧᑦ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ. ᑕᒪᓐᓇ ᐅᓄᕐᓂᓴᐅᑐᐃᓐᓇᐸᓕᕋᑕᕐᑐᖅ ᐃᑦᓯᕖᑦ ᑯᐊᐸᓕᐊᕐᑐᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᓚᐅᑎᐅᓂᕐᐹᑦ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᓃᑦᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖁᑎᒋᓲᖏᓐᓂᑦ.

ᐊᓯᖃᕐᒥᓱᑎᒃ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᕗᓐᓂᑦ, ᐃᓄᒻᒧᑦ ᐃᓕᒃᑰᑐᒧᑦ ᑎᑭᓵᕆᔭᐅᔪᕕᓂᕐᓂᒃ ᑲᒪᒋᓲᕆᒻᒥᔭᕗᑦ. ᑲᑎᑎᑕᐅᓐᓂᐅᑎᐅᑦᓱᓂ ᖃᐅᒻᒪᐅᒐᓗᐊᕐᒪᑦ (ᐅᓕᐅᒐᓗᐊᕐᒪᑦ) ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᒃᖑᒐᓗᐊᕐᒪᑦ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓲᑕᐅᓚᖓᔪᖅ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᐊᔪᐃᓐᓈᖃᓲᖑᔪᒍᑦ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓱᑐᑦ ᐊᐅᓚᔨᒐᑦᓴᑖᑦᓯᐊᕈᓐᓇᓯᖁᓪᓗᒋᑦ.

ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕐᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓ ᓂᐅᕕᕐᕕᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᔨᐅᒻᒥᔪᖅ. ᑖᒃᑯᐊᓗ 8 ᖃᓪᓗᓈᑦ ᐊᕐᕕᑕᓲᑦ ᑕᕐᕋᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒋᐊᕐᑐᓱᑎᒃ. ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᑐᓂᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᑯᐊᐸᓃᑦᑐᕕᓂᐅᓲᖑᓕᕐᑐᑦ 100-ᓂ ᐅᓪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ. ᑎᓕᔭᐅᒪᐅᑎᖃᕋᒥᒃ (ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒋᐊᕐᑐᓯᒪᓂᕐᒥᒃ) ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᑲᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᒥᓂ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᑐᑦᓯᒪᑎᑦᓯᔨᑦᓴᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᑯᐊᐸᒥ ᐱᓇᓱᐊᕐᑐᓂ ᐃᓚᒌᓴᒧᑦ.

ᓂᐅᕕᕐᑕᐅᑎᑦᓯᔨᐅᒻᒪᑕ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᒃ ᑕᒪᓐᓇᓗ ᐱᓇᓱᐊᕙᓪᓗᓱᒍ ᑯᐊᐯᑦ, ᑖᓐᓇ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᑖᕐᕕᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓ, ᑌᒪᖕᖓᓂᐊᓗᒃ, ᑐᖕᖓᕕᓪᓚᕆᒋᔭᐅᖏᓐᓇᐳᖅ ᑯᐊᐸᓐᓂᓕᒫᒧᑦ.