Petrole

ᐅᓱᐊᓗᓐᓂᐊᓂᖅ

ᑌᑦᓱᒪᓂᐅᓕᕐᑐᖅ ᐊᓪᓛᑦ, ᐃᓚᖏᑦ ᑯᐊᐯᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᒪᕕᖃᓕᕇᓚᐅᕐᓯᒪᕗᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐃᓚᐅᕕᖃᕈᒪᓕᕐᓱᑎᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᓂᓕᕆᔪᓄᑦ ᐱᖓᔪᐃᒋᔭᐅᓗᑎᐅᓐᓃᑦ. ᖃᑦᓴᓐ ᐯ ᑲᒻᐸᓂᒃᑯᓄᑦ, ᓯᐊᓪᓚᑯᓐᓄᑦ, ᑲᕙᒪᖓᓗ ᑯᐯᑉ ᓇᒻᒥᓂᖃᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒪᑕ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᓂᒃ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥ.

1970 ᐃᓱᓕᒋᐊᕕᑦᑎᓗᒋᑦ, ᑲᕙᒪᖓ ᑯᐯᑉ ᐃᓚᒌᓴᒥᒃ ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᓕᓚᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᑐᑭᓯᓴᖃᑎᖃᕈᒪᓕᕐᓱᓂ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒍᓐᓇᖏᒻᒪᖔᑕ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᕐᑎᓯᔨᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᑎᐅᓗᑎᒃ.

ᑐᑭᓯᓴᕐᓃᑦ ᑲᔪᓯᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ 1981-ᒧᑦ ᑎᑭᕋᑕᕐᓱᒍ, ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐃᓚᒌᓴᐅᑉ ᑌᑦᓱᒪᓂ ᑐᑭᑖᕈᑎᓕᐅᕐᑎᓗᒋᑦ ᑎᓕᔨᓕᕐᓱᑎᒃ ᐃᓚᒌᓴᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᖃᑎᕋᓱᐊᕐᓂᐊᓕᕐᑎᓗᒍ ᑲᕙᒪᒃᑯᓂᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᐊᓗᓐᓂᒃ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᒪᖔᕐᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓗᓕᑦᓴᔭᖏᓐᓂᒃ ᓇᒻᒥᓂᖏᓐᓂᒃ Ministère des Travaux Publics et de l'Approvisionnement (The Minister of Public Works and Supply) (ᑯᐯᒃ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓ ᐃᓄᓕᒫᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᑭᒡᒐᑑᑎᓂᒃ ᐆᒪᑦᓯᓂᕐᒥᓗ)-ᑯᑦ ᓄᓇᕕᒻᒦᑐᓂᒃ. ᔫᓂ 17, 1981-ᒥ, ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᒃ ᐊᑎᓕᐅᕈᑕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖅ ᐃᓚᒌᓴᒧᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᓄᓗ.

ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᐊᓕᕐᓂᖓ ᐃᓂᓪᓚᑎᕐᑕᐅᓗᓂ ᐊᐅᓚᑕᐅᓗᓂᓗ ᑖᑦᓱᒪ ᐊᓪᓚᕕᑦᑖᖑᔫᑉ ᓄᑖᑉ ᑯᓘᑦ ᓴᕚᔅᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓯᓚᐅᕐᓯᒪᕗᖅ, ᑖᓐᓇ ᑯᑯᔭᒐᓛᓚᐅᕐᓯᒪᖕᖏᒪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᕕᖃᕐᒪᖔᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖏᖃᑎᒌᒐᓱᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᑲᕙᒪᒃᑯᓂᒃ.

ᑕᖕᖓᕕᒋᑦᓱᒋᑦ ᐱᑦᓯᐊᓯᒪᓂᖏᑦ ᐆᑦᑐᑕᐅᓯᒪᓕᕇᕐᑐᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑕᓪᓕᒣᓂ ᓯᕗᓪᓕᐹᓂ, ᓄᑖᒥᒃ ᑎᓕᔨᓂᖃᓕᓚᐅᕐᓯᒪᒋᕗᖅ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᒪᓕᕐᓂᒧᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ — ᓯᐊᓪᑯᓐᓂᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᑎᖃᕐᒪᑕ— ᑕᒪᓐᓇ ᐊᖏᕐᑕᐅᓕᓚᐅᕐᓯᒪᒻᒥᔪᖅ 1984-ᒥ. ᐱᖓᓲᔪᕐᑐᑦ ᐊᖏᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᒻᒪᓗ 1987 ᐃᓱᐊᓂ, ᐃᓚᒌᓴᕐᓗ ᓯᐊᓪᑯᓪᓗ ᐊᑎᓕᐅᖃᑎᒌᓕᓚᐅᕐᓯᒪᕘᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᐅᒋᐊᖕᖓᑐᒥᒃ ᓱᕐᖁᐃᓯᐅᑎᒋᓂᐊᕐᑕᖓᓂᒃ ᓂᐅᕕᕈᓐᓇᓛᓕᕐᓂᖓᑕ ᐃᓚᒌᓴᐅᑉ ᓯᐊᓪᑯᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᐊᓗᖏᓐᓂᒃ.

2009-ᒥ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᓂᖅ ᑎᒥᖕᖑᑎᑦᓯᒪᔪᖅ ᓴᕐᕿᑎᑕᐅᓕᓚᐅᔪᒋᕗᖅ, ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐊᕐᑎᓗᒍ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᑎᐅᓂᐊᕐᓂᒥᓪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᖓᓱᐃᓂ ᑭᖑᓪᓕᐹᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ.

ᐅᓪᓗᒥ, ᓱᓕ ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓚᕕᒃ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᖏᓐᓇᖁᖅ ᖃᓪᓗᓈᑦ ᓄᓇᖓᑕ ᒥᑦᓵᓄᑦ 55 ᐊᑖᓃᑦᑐᓄᑦ, ᓴᕐᕿᑎᑦᓯᓚᐅᔪᒻᒥᒐᒥ ᓇᔅᑭᓅᒃᑯᑦ ᐅᕐᓱᐊᓗᓐᓂᐊᓂᖓᓂᒃ, ᐊᖏᖃᑎᒌᓚᐅᕐᑐᕕᓂᐅᑦᓱᑎᒃ ᓇᔅᑲᐱᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᓴᖅ ᓴᓇᓛᕐᑎᓗᒍ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᐊᕐᓗᓂᓗ ᐅᕐᓱᐊᓗᖃᐅᑎᐊᓗᓐᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᓗᒋᑦ ᓯᕗᕕᐊᓪᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᐅᕙᕙᑦᓯᑲᒫᑦᔅᒥᐅᑦ