Co-op Management

ᑯᐊᐯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦᑕ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᕕᖓ ᐊᓪᓚᑯᕕᓕᕆᕕᓪᓗ 

ᐊᑎᖓ ᑌᒣᓕᒻᒪᑦ, ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓚᕕᒃ ᒪᓂᒪᑎᑦᓯᓲᖅ ᑲᒪᕐᖄᔨᐅᑦᓱᓂ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᒃᑯᑦ ᑯᐊᐯᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᓐᓂᒃ ᐊᓪᓚᑯᕕᓕᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓂᓗ. ᐅᓪᓗᑕᒫᕐᓯᐅᑎᖏᑦ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐊᓪᓚᑯᕕᓐᓂᒃ ᑕᒻᒪᓯᒪᔪᕐᓯᐅᕆᓃᑦ, ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᓃᑦ, ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᑎᐅᓃᑦ ᑐᕌᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᐊᕐᕌᓂᑕᕐᓂᒃ ᓄᑖᒥᒃ ᑕᐅᕐᓯᐅᑎᓕᐅᓕᕐᒥᓱᒋᑦ, ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖏᑦ ᑯᐊᐯᑦ ᑐᓂᒪᑦᓯᐊᑐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᓴᖃᓲᖑᕗᑦ ᑕᑎᒋᒍᓐᓇᓯᐊᕐᑕᒥᓂᒃ. ᐊᒻᒪᓗᒋᐊᓪᓚᒃ ᐃᓕᓭᔨᖁᑎᖃᓲᒍᒻᒥᓱᑎᒃ ᐃᒫᙰᕐᑎᐅᓂᐊᕐᑐᓂᒃ ᓄᑖᑦ ᐱᓇᓲᑎᑦᓴᔦᑦ ᓄᐃᑐᐊᕐᒪᑕ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᐊᕐᑐᓂᓘᓐᓃᑦ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᑦᑖᖃᒻᒥᓂᒃ ᐃᓕᓴᕆᐊᖃᓕᕐᒪᑦ ᐱᓇᓱᐊᒐᕆᓂᐊᕐᑕᒥᓂᒃ.

ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓕᕆᔩᑦ ᑲᔪᓯᔪᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᒍᑎᖃᓲᑦ ᑲᒪᔨᖏᓐᓂᒃ ᑯᐊᐯᑦ, ᓯᓂᑦᑕᕖᑦ, ᐱᓇᓱᑦᑎᖏᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᕐᑕᐅᖏᓐᓇᒥᑦᓱᑎᒃ.

ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓚᕕᒃ ᑭᒡᒐᑑᑎᖃᕐᒥᔪᖅ ᑕᓚᕖᓭᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑯᐊᐸᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᖁᑎᖏᓐᓄᓗ. ᐊᑭᓕᕋᑦᓴᓕᐅᕆᓂᕐᒥ, ᐱᑐᑦᑕᐅᒍᑎᓂ, ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᑕᓂᖏᓐᓂ...ᑕᒪᒃᑯᐊᓗᒫᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᓲᑦ ᐱᓇᓱᖃᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᓂᒃ ᑯᐊᐸᐅᑉ ᓄᓇᓕᓐᓂᓗ ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᓕᕆᔨᒥᒃ.